Pravi odabir kod embriotransfera: transfer jednog embriona (SET)

by Petroula Tatsi, last updated 21 Mar 2024,

6 min read

Polazak na put potpomognute reproduktivne tehnologije (ART) može biti ogromno iskustvo. Jedan od ključnih aspekata ovog procesa je odluka o broju embriona za prenos tokom vantelesne oplodnje. Poslednjih godina došlo je do pomeranja ka elektivnom transferu jednog embriona (eSET) kao poželjnoj metodi za sigurniju i delotvornu ART. Brojne međunarodne i nacionalne organizacije podržavaju ovaj pristup kako bi se minimizirali rizici i ne ugrozile stope uspeha (De los Santos et al., 2016; ASRM, 2021).
Uprkos globalnim preporukama, usvajanje eSET-a varira od zemlje do zemlje, naglašavajući potrebu za standardizovanim smernicama. Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) je odgovorilo na ovo tako što je razvilo sveobuhvatnu smernicu koja procenjuje medicinske i nemedicinske faktore koji utiču na proces donošenja odluka o transferu embriona tokom VTO tretmana. Ova skorašnja smernica objavljena je 14. februara 2024.
Smernica ESHRE je pomno izrađena i brojni naučni radovi su pažljivo ispitani, a dokazi su kategorisani na osnovu težine istih, sa preporukama klasifikovanim kao jake ili uslovne.
Smernice predstavljaju preporuke zasnovane na dokazima i dobre prakse kao odgovor na ključna pitanja. Oblasti fokusa uključuju medicinske rizike povezane sa višestrukim trudnoćama, finansijske aspekte, psihološke uticaje i različite faktore koji utiču na proces donošenja odluka.

Ključna pitanja i preporuke:

Koje rizike i probleme vezane za trudnoću treba razmotriti pre transfera više od jednog embriona?

1. Medicinski rizici u vezi sa višeplodnom trudnoćom/porođajem:

Smernica snažno preporučuje informisanje pacijenata o povišenim rizicima povezanim sa prenošenjem više od jednog embriona, kao što su gubitak trudnoće, vanmaterična trudnoća, komplikacije i neonatalni problemi. Ove komplikacije i neonatalni problemi uključuju preeklampsiju, gestacijski dijabetes, krvarenje pre porođaja i posle porođaja, carski rez, mrtvorođenje, prevremeni porođaj, malu porođajnu težinu, prijem na intenzivnu negu novorođenčadi i neonatalnu smrt povezanu sa višestrukim trudnoćama.

2. Finansijska pitanja kod višeplodne trudnoće/porođaja:

S obzirom na povećane direktne i indirektne troškove višeplodnih trudnoća, zdravstvenim radnicima se savetuje da razgovaraju o informacijama u vezi sa troškovima sa pacijentima tokom planiranja lečenja.

3. Psihološki problemi višeplodne trudnoće/porođaja:

Lekari treba da razmotre potencijalne psihološke komplikacije i pruže informacije pacijentima tokom faze planiranja lečenja. Psihološke komplikacije se odnose na mentalno zdravlje posle porođaja, emocionalne tegobe i moguće bračne probleme, kao i uticaj karakteristika ličnosti, sociodemografskih faktora i funkcionisanja porodice na mentalno zdravlje roditelja i potomstva.

Koji lični, regulatorni faktori i faktori nadoknade se očekuju da utiču na odluku o broju embriona za transfer?

Društveni, zakonodavni i ekonomski faktori: Smernica podstiče politike koje promovišu praksu eSET-a, naglašavajući uticaj preferenci pacijenata, regulatornih faktora i politike nadoknade na praksu transfera embriona.

Koje kliničke kriterijume treba uzeti u obzir kao faktore kada se pacijentkinja odlučuje za DET (dvostruki embrion transfer) umesto eSET-a za parove/pojedince koji se podvrgavaju tretmanima VTO?

Faktori kao što su prethodni neuspešni VTO tretmani, trajanje neplodnosti, prethodne trudnoće, starosna dob žene, odgovor jajnika, karakteristike endometrijuma i upotreba donoranih jajnih ćelija, donirani embrioni utiču na odluku da se izvrši dvostruki embrion transfer (DET) umesto eSET-a. Štaviše, stopa vanmaterične trudnoće je veća nakon prenosa dva u odnosu na jedan embrion, bez obzira na fazu razvoja ili status zamrzavanja.

Koje kriterijume vezane za embrione treba uzeti u obzir kao faktore pri odlučivanju o primeni DET umesto eSET-a za parove/pojedince koji se podvrgavaju VTO tretmanima?

Smernica navodi kriterijume koji se odnose na cikluse transfera svežeg i zamrznutog embriona, razvojnu fazu embriona (stadijum ćelije ili stadijum blastociste) naglašavajući da SET treba primeniti za embriotransfere u stadijumu blastociste bez obzira na kvalitet blastociste i sveže ili zamrznuto stanje embriona. embriona. Takođe se preporučuje da se blastociste prenesu u SET zbog većeg potencijala monozigotnih blizanaca blastocista.
Da li se rezultati dobijeni putem time lapse tehnologije kao i nakon genetskog testiranja pre implantacije mogu smatrati faktorima pri odlučivanju da se primeni DET umesto eSET-a za parove/pojedince koji se podvrgavaju VTO tretmanima?
Time-lapse slikanje i rezultati genetskog testiranja pre implantacije ne bi trebalo da budu jedini faktori pri odlučivanju između DET-a i eSET-a. Posebno za PGT trenutna praksa uključuje SET.



Kod svakog pacijenta koji se podvrgava VTO tretmanima, da li treba primeniti transfer više od dva embriona s obzirom na rizike trudnoća višeg reda?

Smernica snažno ukazuje da ne treba raditi transfer više od dva embriona zbog povezanih rizika.

Da li kod svakog pacijenta koji se podvrgava VTO tretmanima treba primeniti transfer više od dva embriona sa redukcijom embriona nakon implantacije s obzirom na rizike procedure?

Iako se redukcija embriona može uzeti u obzir kod višestrukih višestrukih ćelija višeg reda, smernica snažno preporučuje da se ne prenosi više od dva embriona sa redukcijom embriona nakon višestruke implantacije embriona.

Koja pitanja su ključna za donošenje odluka o broju embriona za transfer i kako o njima treba razgovarati sa pacijentima?

Smernice naglašavaju važnost razgovora o medicinskim, ekonomskim, socijalnim i psihološkim posledicama prenosa više od jednog embriona, željama pacijenata i preporukama zasnovanim na nauci. Uključenost pacijenata, posebno oba člana para pacijenata, je ključna.

Smernica prepoznaje složenu prirodu slučajeva pacijenata i daje nijansirane preporuke zasnovane na različitim prognostičkim faktorima.

Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju ističe da je poželjno izbeći DET u određenim slučajevima:

 • tretmani sa donorskim jajnim ćelijama,

 • donirani embrioni,

 • i surogat majčinstvo

konstatujući povećan rizik od komplikacija.

Pored toga, eSET se preporučuje:

 • za žene mlađe od 38 godina
 • normalne osobe koje reaguju
 • slabo ili visoko reagovanje
 • Transfer blastocista

Odluka da se izvrši DET umesto eSET-a ne bi trebalo da se zasniva na:

 • uzrastu žene,

 • karakteristikama endometrijuma,

 • trajanju perioda neplodnosti

 • ili na prethodnim neuspešnim VTO tretmanima.

Smernice zagovaraju eSET kao standardnu proceduru kad god je dostupno više od jednog embriona. Ovaj pristup je postavljen tako da maksimizira šanse za zdravu trudnoću dok minimizira rizike povezane sa višestrukim trudnoćama.
Izbori kada je u pitanju plodnost su duboko lična pitanja, a ESHRE vodič služi kao dragocen izvor za zdravstvene radnike i pacijente koji se kreću kroz zamršene puteve potpomognute reproduktivne tehnologije. Za sveobuhvatno razumevanje preporuka i pratećih dokaza, kompletne smernice su dostupne na veb stranici ESHRE na adresi.

Petroula Tatsi

Petroula Tatsi, BSc, MSc

Petroula is a Clinical Embryologist and a member of the scientific team of Newlife IVF Greece.

Fertility Test book_online Zakažite besplatnu konsultaciju book_online Zakažite besplatnu konsultaciju
email
Kontakt
call
Poziv
navigation
Putanja